KONTAKT
AUTOVRAKOVIŠTĚ Petřvald Ostravská 1836
735 41 Petřvald u Karviné
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Pá08:30-17:00
So09:00-12:00
TEL.:
+420 608 710 044
+420 596 542 866
Prodej náhradních dílů a vozidel
+420 608 215 711
Výkup a likvidace vozidel
+420 596 542 866
NAJDETE NÁS ZDE:
Link na mapy.cz

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ - REKLAMACE

2. listopadu 2020

Práva a povinností zvadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněněočekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, neníkompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídájiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vadyzboží, za které prodávající odpovídá. 

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zbožípodle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo napřiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-livadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek nadodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad,týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy můžekupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovalajiž při převzetí zboží. 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupujícípřed převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míředosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenuprodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místopráva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záručnídobě nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo vpřipojeném návodu. 

U Nového zboží je Kupující oprávněn uplatnit práva zvadného plnění ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Jedná-liKupující při uzavření Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, můželhůta k uplatnění práv z vadného plnění u Zboží činit kratší dobu než 24 měsíců(zpravidla 12 měsíců). Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění u použitéhozboží (Zboží) je zkrácena na 12 měsíců, dle dohody mezi Kupujícím aProdávajícím uvedené v Kupní smlouvě a/nebo dle VOP.

Zákonnáodpovědnost prodávajícího za vady při prodeji použitého zboží zkrácená na 12měsíců

 V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat uvady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to,jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

•            odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
•            bezplatné odstranění vady opravou; 
•            přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
•            vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již přiuzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela,pokud by toto porušení předvídala. 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-lio vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstraněnívady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace prostejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad(nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupníceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebonedodržení návodu k použití.

.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené kopravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně neboelektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek nazpůsob vyřízení reklamace.


Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámenívady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasuprodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukážebýt neodstranitelná. 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má právajako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta provyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupujícípředá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současněnebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabalenove vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté akompletní. 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů,rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odbornéposouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtěsdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečnéhoodkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemněnedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva,jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenouslevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízenínebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměnězboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupinového zboží nebo jeho části.

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případechdo tří dnů.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje seprodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavkue-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Záruka nazboží 

  • Nákup na prodejně - výměna zboží do 14 dnů
  • Zákonná odpovědnost prodávajícího za vady při prodeji použitého zboží zkrácená na 12 měsíců
  • Nákup na dálku - možnost vrácení zboží do 14 dnů

 

 

 

Vzor

 

REKLAMAČNÍ LIST

ÚDAJEZÁKAZNÍKA

 

POPIS ZÁVADY

 

 

 

Jméno apříjmení

Telefon

 Adresa

 Číslo objednávky

 E-mail

 Reklamované zboží

 

 Preferovaný způsob vyřízení reklamace opravavýměna sleva odstoupení od smlouvy

 

 

 

 

 

 

Poznámka:Tento formulář zašlete nejlépe společně se zbožím a záručním listem na adresu: AutovrakovištěPetřvald, Ostravská 1836, 735 41 Petřvald

 

 

Datum a podpis reklamujícího

 

 

 www.levnevrakoviste.cz E-mail: info@levnevrakoviste.cz  Zákaznická linka:608 710 044


Komentáře
Přidejte svůj komentář
Nadpis komentáře:
Komentář: