Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem:

  1. Právo odstoupit od smlouvy.

1.1 Do 14 dnů od doručení zboží máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od dne následujícího po dni, kdy převezmete zboží od dopravce

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat dodavatele zboží Tomáš Kožuch, Nerudova 707, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, a to formou jednostranného právního jednání (například doporučeným dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ostravská 1836, 735 41 Petřvald nebo e-mailem zaslaným na info@levnevrakoviste.cz Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné doby. Zboží následně zaslat neprodleně v původním obalu na adresu Vrakoviště Petřvald, Tomáš Kožuch, Ostravská 1836, 735 41 Petřvald

  1. Důsledky odstoupení od smlouvy.

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, která jste použil (a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil (a) jinak.

Společnost Tomáš Kožuch, Nerudova 707, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí však preferuje, i s ohledem na rychlost vyřízení, vrácení formou bankovního převodu na Váš účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží anebo prokážete-li, že jste zboží odeslal (a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na naši adresu Tomáš Kožuch, Ostravská 1836, 735 41 Petřvald. ZASLÁNÍ NA JINOU ADRESU nemůže BÝT AKCEPTOVÁNO. Lhůta je považována za zachovanou, pokud nám zboží odešlete prokazatelně zpět do 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.