KONTAKT
AUTOVRAKOVIŠTĚ Petřvald Ostravská 1836
735 41 Petřvald u Karviné
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Pá08:30-17:00
So09:00-12:00
TEL.:
+420 608 710 044
+420 596 542 866
Prodej náhradních dílů a vozidel
+420 608 215 711
Výkup a likvidace vozidel
+420 596 542 866
NAJDETE NÁS ZDE:
Link na mapy.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

2. listopadu 2020

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecnéobchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Prodávající : Tomáš Kožuch

IČ: 66165326 DIČ: CZ7511154948

S místem podnikání: Nerudova 707, 739 11 Frýdlant naOstravicí, podnikající na základě ŽL vydaného dne 9.11.2004, č.j.04/5/0243V/2342/2 MěÚ OŽÚ Frýdlant nad Ostravicí

kontaktní údaje: Tomáš Kožuch

email : info@levnevrakoviste.cz

telefon : +420 608 71 00 44 www.levnevrakoviste.cz (dálejen „prodávající“)

 2. Tyto obchodnípodmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby,která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel,nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvímwebového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.levnevrakoviste.cz(dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástíkupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost předustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají včeském jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zbožía jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v kataloguinternetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny konečné. Ceny zboží zůstávají vplatnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Totoustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednanýchpodmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v kataloguinternetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinenuzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladechspojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s baleníma dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy jezboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájemkombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačníchprostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady nainternetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tytonáklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsobyindividuálně: ·prostřednictvím emailu či telefonicky

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovata měnit údaje. Objednávku odešle kupující prodávajícímu emailem či telefonickypo předchozím odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek a podmínekochrany osobních údajů. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považoványza správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů vobjednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmitoobchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávajícíkupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupujícípři objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy.Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího včetně poučenío možnosti vrátit zboží prodejci ve lhůtě 14 dní od doručení včetně formulářeodstoupení od smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávkyprodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávcenemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnounabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupnísmlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí tétonabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodníchpodmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné.Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení opřijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky natelefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodníchpodmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straněprodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhuobjednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcelazjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automaticképotvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávajícíinformuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jehoemailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za novýnávrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením opřijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zbožídle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 · bezhotovostně převodem nabankovní účet prodávajícího č. 1686025329/0800 vedený u České spořitelny a.s.

·dobírkou v hotovosti při předávní zboží,

· vhotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na výdejně zásilek zásilkovéslužby

Zásilkovna

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhraditprodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i nákladyspojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná připřevzetí zboží od dopravce. V případě bezhotovostní platby je kupní cenasplatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební bránypostupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronickýchplateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícíhouhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účetprodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnouzálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží nenízálohou.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinenvystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu usprávce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

8. Zboží je kupujícímu dodáno: · na adresu určenou kupujícím vobjednávce ·prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobuodeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzeníobjednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základězvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné nákladyspojené s tímto způsobem dopravy.

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodatzboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zbožípři dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zbožídoručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, jekupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinenzkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad totoneprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího oneoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Pokudkupující při zjištění poškození zásilky toto poškození neoznámí dopravci připřebírání zásilky zbavuje se tím možnosti reklamovat tuto vadu u prodávajícího.

13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu.Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.v den přijetí bezhotovostníplatby na účet prodávajícího nebo v den, kdy se prodávající dozvěděl o úspěšnémdoručení zásilky na dobírku dopravcem.

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacenímcelé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetímzboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází nakupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnostzboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. 1

5. Nepřevzatá zásilka na dobírku. Kupující souhlasí s tím,že pokud nepřevezme zásilku zaslanou prodávajícím dle jeho požadavku uhradíkupující prodávajícímu smluvní poplatek 77 Kč za nepřevzatou dobírku.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskoučinnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů · ode dne převzetí zboží, · ode dne převzetí poslednídodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několikačástí · odedne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovanádodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: · poskytování služeb, jestližebyly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty proodstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu,že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, · o dodávce zboží objednanéhokupujícím jako zboží z externího skladu · ododávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhunezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupeníod smlouvy, · ododání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů ajejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůliprodávajícího, · ododávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, · dodávce zboží, které podléhárychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jinýmzbožím, ·dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienickýchdůvodů jej není možné vrátit, ·dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokudporušil jejich původní obal, ·dodávce novin, periodik nebo časopisů, ·dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán spředchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupeníod smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovémpřípadě nemá právo na odstoupení od smlouvy, · v dalších případech uvedených v § 1837občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musíkupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy naelektronickou adresu prodávajícího info@levnevrakoviste.cz , případně v písemnéformě na adresu Tomáš Kožuch, Autovrakoviště Petřvald, Ostravská 1836, 735 41Petřvald.

5.Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využítvzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupeníod kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresuprodávajícího Tomáš Kožuch, Autovrakoviště Petřvald, Ostravská 1836, 735 41 Petřvald..Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátitprodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupujícínese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě,kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupujícízasílá takto vrácené zboží výhradně na Tomáš Kožuch, Autovrakoviště Petřvald,Ostravská 1836, 735 41 Petřvald.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávajícíbezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechnypeněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejnýmzpůsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobemjen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou dalšínáklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsobdodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady nadodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodánízboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávajícípovinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupujícízboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené,neopotřebené a neznečištěné a jeli to možné, v původním obalu. Nárok na náhraduškody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst protinároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy zdůvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebododavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladněinformuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce avrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžníprostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, ato stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetínemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupujícízboží převzal: · mázboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takovévlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekávals ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, · se zboží hodí k účelu, kterýpro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhuobvykle používá, · zbožíodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-lijakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, · je zboží v odpovídajícímmnožství, míře nebo hmotnosti a · zbožívyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetízboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující jeoprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v dobědvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zbožíprodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, naopotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vaduodpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímupředložit reklamaci a požadovat: ·výměnu za nové zboží, ·opravu zboží, ·přiměřenou slevu z kupní ceny, ·odstoupit od smlouvy.

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, · pokud má zboží podstatnouvadu, · pokudnemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, · při větším počtu vad zboží.

5. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemnépotvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jakýzpůsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobuvyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne oreklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty senezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornémuposouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně,nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající skupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje zapodstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Zaokamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůlekupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledkureklamace.

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokudkupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadusám způsobil.

9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo nanáhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněnímreklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě dojednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10. Volbu způsobu reklamace má kupující. 1

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv zvadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 1

2. Další práva a povinnosti stran související sodpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

3. Přikoupi použitého zboží (označeno slovem POUŽITÉ) se kupující s prodávajícímdohodli, že zkracují dobu na uplatnění vad na zboží na 12 měsíců odpřevzetí zboží.

 

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondencivzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci naemailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručujekupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtunebo v objednávce.

 XI. Mimosoudnířešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupnísmlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů meziprodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, sesídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a ozměně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelskýchsporů on-line). 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základěživnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnostipříslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezenémrozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraněspotřebitele.

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím seprávním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahujemezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem Českérepubliky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecnězávazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnýmikodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanskéhozákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejménaautorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik,ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Jezakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejichčást bez souhlasu prodávajícího.

 4. Prodávajícínenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob dointernetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které bymohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, kteráby mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněněužít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod aužívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovýmzpůsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolnostíve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 6. Kupní smlouvavčetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě anení přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit čidoplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobuúčinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář proodstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020

 


Komentáře
Přidejte svůj komentář
Nadpis komentáře:
Komentář: