KONTAKT
AUTOVRAKOVIŠTĚ Petřvald Ostravská 1836
735 41 Petřvald u Karviné
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Pá08:30-17:00
So09:00-12:00
TEL.:
+420 608 710 044
+420 596 542 866
Prodej náhradních dílů a vozidel
+420 608 215 711
Výkup a likvidace vozidel
+420 596 542 866
NAJDETE NÁS ZDE:
Link na mapy.cz

GDPR

2. listopadu 2020

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízeníEvropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dálejen: „GDPR”) je Tomáš Kožuch,IČ 66165326 sídlem Nerudova 707, 739 11 Frýdlantnad Ostravicí. (dále jen: „správce“). 2. Kontaktní údaje správce jsou Adresa:: Ostravská1836, 735 41 Petřvald Email: info@levnevrakoviste.cz Telefon: +420 608 7100 44

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace oidentifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnoufyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvkůfyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebospolečenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranuosobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údajea údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je · plnění smlouvy mezi Vámi asprávcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, ·oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasíláníobchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, · Váš souhlas se zpracovánímpro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodníchsdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst.2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti vpřípadě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je · vyřízení Vaší objednávky avýkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem;při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšnévyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů jenutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajůnení možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, · zasílání obchodních sdělení ačinění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickémuindividuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jsteposkytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje · po dobu nezbytnou k výkonupráv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem auplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončenísmluvního vztahu). · podobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účelymarketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základěsouhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správceosobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby · podílející se na dodání zboží/ služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, · zajišťující služby provozování e-shopu(Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, · zajišťující marketingovéslužby.

2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetízemě (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů vetřetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte · právo na přístup ke svýmosobním údajům dle čl. 15 GDPR, · právoopravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18GDPR. · právona výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. · právovznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a · právo na přenositelnost údajůdle čl. 20 GDPR. · právoodvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo emailsprávce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranuosobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo naochranu osobních údajů. VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 1. Správceprohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření kzabezpečení osobních údajů. 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečenídatových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístuppouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkovéhoformuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů aže je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasuprostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, žejste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahupřijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzipodmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách azároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kteroujste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020


Komentáře
Přidejte svůj komentář
Nadpis komentáře:
Komentář: